Privacy Policy

1 Begrippen en Definities

Derde: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig andere organisatie, niet zijnde de Gebruiker, noch de Verantwoordelijke, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken;

Externe Dienstverleners: dienstverleners waarop de Verantwoordelijke een beroep doet voor de levering van goederen en diensten. Hieronder vallen bijv. betalingsdienstaanbieders, websitehosts, transportbedrijven en e-mail- of nieuwsbriefverzenders.

Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die op de Website één of meerdere persoonsgegevens invoert.

Interactief gebruik: elk gebruik van de Website waarbij U actief persoonsgegevens invoert op de Website, al dan niet via een door U ingevuld elektronisch formulier.

Niet-interactief gebruik: elk gebruik dat niet als een Interactief gebruik kan worden beschouwd.

Verantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangeduid in art. 5.

Verwerker: de BV Picobello Renting, met maatschappelijke zetel aan de Abraham Hansstraat 9 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0446.570.182.

Website: de website waarop de Gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft ingegeven.

2 Toepassingsgebied

Elk bezoek aan en gebruik van de Website is onderworpen aan deze Privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de Website houdt in dat de Gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de Privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard. Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

3 Verwerkte gegevens

3.1 Niet-interactief gebruik

Bij een louter niet-interactief gebruik van deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Privacywet.

3.2 Interactief gebruik

Bij een interactief gebruik van de website, waaronder begrepen het aanmaken van een profiel en/of het plaatsen van een bestelling, worden de door de Gebruiker tijdens de Registratieprocedure ingegeven persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens omvatten, afhankelijk van de door de Gebruiker aangewende functie op de Website:

 • naam en voornaam;

 • contactgegevens;

 • betaalgegevens;

Door Interactief gebruik te maken van de Website, verleent de Gebruiker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem ingevoerde persoonsgegevens.

3.2 Google analytics / cookies

Zowel bij een Niet-interactief als Interactief gebruik van deze Website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt meer bepaald gebruik van zogenaamde ‘cookies’.

Cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van bezoekers en gebruikers op de Website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gehanteerde zoekcriteria, …). Ook het IP-adres van de bezoeker wordt geregistreerd. Deze gegevens laten de website o.m. toe om de bezoeker te herkennen bij latere bezoeken, en aangepaste inhoud voor te stellen.

De bezoeker kan het gebruik van cookies evenwel weigeren door in het configuratiemenu van zijn/haar webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen, met mogelijks wel een impact op bepaalde functionaliteiten van de Website. De bezoeker kan ook in het algemeen voorkomen dat Google zijn/haar gegevens (IP-adres en cookies) verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren.

4 Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt de via deze website en account ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • de communicatie met de Gebruiker;

 • het beheer van het profiel van de Gebruiker;

 • het verwerken van bestellingen;

 • het organiseren van de dienst na verkoop;

 • het makkelijk toegankelijk maken van de website (middels zgn. cookies);

 • communicatie voor direct marketing doeleinden (zoals mailings of berichten via sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, …);

5 Verantwoordelijke voor de verwerking

De Website is eigendom van en wordt beheerd door de BV Picobello Renting, met maatschappelijke zetel aan de Abraham Hansstraat 9 te 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0446.570.182.

Verantwoordelijke voor de verwerking is mevrouw Julie-Pascale Ruant en is te bereiken per telefoon op het nummer 051/24.70.60, e-mail op het adres jp@picobello.be en desgevallend per gewone of aangetekende post op het adres vermeld in de voormelde alinea.

6 Ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers worden meegedeeld;

 • de Gebruiker en Verantwoordelijke zelf, alsook haar commerciële partners voor commerciële doeleinden, zoals mailings;

 • de hostingproviders en de applicatie-ontwikkelingsdienstverlener of webbouwer;

 • in geval van aankoop met online-betaling: aan de financiële instelling en betalingsdienstaanbieder waarop de Verantwoordelijke een beroep doet;

 • externe Dienstverleners nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en afronden (vb. de betalingsdienstenaanbieders, de vervoerder, …).

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring. Met elk van hen wordt bovendien een verwerkersovereenkomst afgesloten.

7 Bewaring van de gegevens

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig in het kader van de verwerking ervan en rekening houdend met de voormelde doeleinden en de verwachte engagementen van de Verwerker, met inbegrip van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten.

8 Vertrouwelijkheid van de gegevens

De Verwerker neemt de nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, gebruik of bekendmaking zonder toestemming van de Gebruiker, en vernietiging of (accidenteel) verlies.

Medewerkers van de Verwerker die toegang hebben tot persoonlijke gegevens worden verplicht het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren.

9 Recht van toegang, verbetering en verzet

De Gebruiker die zich weet te identificeren heeft steeds het recht om zij/haar gegevens in te kijken, om foute en/of onvolledige gegevens te verbeteren en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, zonder daarvoor enige motivering te moeten geven.

De Gebruiker die zich weet te identificeren kan de Verwerker ook verzoeken om, zonder kosten, al zijn/haar persoonlijke gegevens uit de database van de Verwerker te verwijderen. De Verwerker zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.

De Gebruiker die zich tekort gedaan voelt, heet ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de controlerende instantie, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).

10 Sociale Plugins

10.1 Facebook, Instagram, Linkedin en Pinterest

De Verantwoordelijke maakt op de Website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, instagram.com, linkedin.com en pinterest.com. De plug-ins worden met een Facebook-, Instagram-, Linkedin- of Pinterest-logo aangeduid. Als de Gebruiker de Website bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, brengt de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest rechtstreeks aan de browser doorgegeven.

Door integratie van de plug-in op de Website ontvangen Facebook, Instagram, Linkedin en Pinterest de informatie dat de Gebruiker de desbetreffende pagina heeft opgevraagd. Als de Gebruiker een account heeft en is aangemeld, kan Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest het bezoek van de Gebruiker aan de desbetreffende pagina alsook het gebruik van de plug-in op die pagina (bijv. het aanklikken van de "Vind ik leuk" knop), aan het account van de Gebruiker koppelen. Het doel en de omvang van de gegevensvergaring, de verdere verwerking en de aanwending van deze gegevens, alsook de desbetreffende rechten van de Gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privésfeer, worden uitsluitend door Facebook, Instagram, Linkdedin en Pinterest bepaald. Eveneens is Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest, dan wel iemand binnen die organisaties, de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

Als de Gebruiker niet wil dat Facebook, Instagram, Linkedin of Pinterest op voornoemde wijze gegevens verzamelt, dient hij zich vóór zijn bezoek aan de Website af te melden.