Algemene voorwaarden

Artikel 1

De hieronder aangegeven voorwaarden, dewelke voorrang hebben op de voorwaarden van onze medecontractanten, zijn van toepassing op al de verkopen, verhuur van goederen en aanneming van werken van/uitgaande van de BV PICOBELLO RENTING, hierna “Picobello”.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle betalingen geschieden op de zetel van Picobello te Roeselare ofwel op een bankrekening ten name van Picobello.

 2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.

 3. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 8% per jaar op het factuurbedrag. In geval van niet-betaling, hetzij van een gedeelte, hetzij van een gehele factuur op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling, zal het bedrag ervan ambtshalve vermeerderd worden met 8 % (met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR), als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W.

 4. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Picobello zich het recht voor om verdere leveringen op te schorten. Tevens behoudt Picobello zich het recht voor om alle overeenkomsten van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 5. Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft ipso facto tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen eisbaar worden.

Artikel 3 – Bevoegde rechtbank

Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken en de Vredegerechten van het arrondissement van de zetel van Picobello bevoegd.

Op alle contracten is de Belgische Wetgeving van toepassing.

BIJ KOOP-VERKOOP

Artikel 1 – Prijzen

 1. De prijzen van Picobello zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen; Behoudens andersluidende bepalingen zijn de prijzen zonder B.T.W. en andere fiscale lasten die steeds voor rekening van de klant zijn.

 2. Iedere stijging van de prijzen van de goederen tussen de besteldatum en de datum van de levering, ingegeven door stijgende materiaalprijzen en lonen,, valt ten laste van de koper.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Picobello behoudt zich het recht voor om de door de klant geplaatste bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren in geval dat de door de klant bestelde goederen niet zouden beschikbaar zijn bij onze fabrikant of leveranciers, zonder dat de klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

 2. In geval van annulatie van de bestelling door de klant, behoudt Picobello zich het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebreke- stelling van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in welk geval de klant ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 kalenderdagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25% van de waarde van de bestelling.

Artikel 3 – Leveringen

 1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Picobello niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Picobello ten gevolge van overmacht, niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Picobello zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking, lock-out, oorlog, epidemie, hoog ziekteverzuim, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie) , …

 2. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
  De klant verbindt zich er toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken en niet-conformiteit betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Picobello te worden gemeld. Dergelijke klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. In voorkomend geval moet de betrokken koopwaar ons teruggestuurd worden binnen de 5 dagen na de klacht. Geen enkele terugzending, die enkel kan geschieden door een door ons aangewezen vervoermaatschappij, zal evenwel worden aanvaard zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Bij gebrek aan enige schriftelijke reactie binnen de hierboven beschreven 48 uur, wordt de klant geacht de levering te hebben aanvaard.

 3. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de klant.

 4. Wanneer de klant weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behoudt Picobello zich het recht voor om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de klant ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 kalenderdagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 25% van de verkoopprijs.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. De vervanging van een deel van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreken van de gesloten overeenkomst en evenmin als voorwendsel dienen voor een schadevergoeding, terwijl de klant hierdoor niet gemachtigd wordt de betaling te weigeren van het eventueel nog door hem op zijn rekening verschuldigd saldo.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen

Picobello is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Behoudens andersluidende overeenkomst, behoudt Picobello de eigendom van al de door Picobello verkochte producten totdat zij volledig betaald zijn, met inbegrip van rente en kosten.,. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, 1) is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; 2) zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat de geleverde goederen eigendom blijven Picobello. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om Picobello onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De klant draagt een zorgplicht tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend bederf of enige andere vorm van verval, brand, waterschade en diefstal).

BIJ VERHUUR EN AANNEMING VAN WERKEN

Artikel 1 – Prijzen

 1. Onze prijzen worden berekend op basis van de in voege zijnde loonbarema’s en grondstoffen. Wijzigt zich één van die elementen in de loop van de fabricatie, installering of realisatie van het product / contract, dan wordt de verhoging doorgerekend aan de klant ten belope van het niet- afgewerkte deel van de bestelling.

 2. Een wijziging die wordt aangevraagd na aanvaarding van de bestelling, hetzij tijdens het ontwerpen, hetzij tijdens het uitvoeren ervan, geeft aanleiding tot een prijsverhoging die wordt berekend in functie van de aangevraagde wijziging.

 3. Verplaatsing- en loononkosten die niet worden opgenomen in onze prijsaanbieding, vallen ten laste van de klant.

 4. De prijs van de plaatsing die we aanvaarden uit te voeren omvat slechts het werk dat door onze arbeidskrachten gerealiseerd wordt.

Laden en ontladen, ophijsen en alle andere werken van grote aard, vallen niet ten onze laste.

Stellingen en hefapparatuur die eventueel noodzakelijk zijn, worden op kosten van de klant tot onze beschikking gesteld.

Artikel 2 – Bestellingen

 1. Wanneer ons aanbod binnen de 5 kalenderdagen dat het geformuleerd werd niet aanvaard is door de klant, verbindt het ons niet langer. Al onze offertes beperken zich heel strikt tot de daarin gespecifieerde elementen. Het aantal eenheden, de opgegeven gewichten en oppervlaktes worden in onze prijsaanbiedingen zonder enige waarborg opgenomen, de klant kijkt zelf na of ze overeenstemmen met de werkelijkheid. Wanneer bij de levering de nodige hoeveelheden hoger liggen dan aanvankelijk voorzien, worden de supplementair geleverde kwantiteiten apart aangerekend.

 2. De klant die de opdracht geeft, wordt geacht daartoe gevolmachtigd te zijn.

 3. Een bestelling wordt niet in aanmerking genomen zolang het dubbel van het aanbod, behoorlijk voor akkoord getekend, niet werd overgemaakt. Indien een voorschot bij de bestelling werd gevraagd, zijn wij niet gebonden zolang het voorschot niet werd betaald binnen de acht kalenderdagen. Het verschuldigd saldo wordt gefactureerd en eisbaar op de dag waarop de uitgevoerde bestelling ter beschikking van de klant wordt gesteld.

 4. Nadat de bestelling zoals bepaald in bovengenoemde artikelen werd aanvaard, verplicht, opzegging, om welke reden ook, de klant ertoe om “de jure” en zonder voorafgaandelijke immorastelling, schade-vergoeding te betalen ten belope van 25% van het bedrag van de factuur.

De schadevergoeding is forfaitair, conventioneel en onvermijdbaar.

Artikel 3 - Leveringen

 1. Wanneer Picobello ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking, lock-out, oorlog, epidemie, hoog ziekteverzuim, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie) , …

 2. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen en diensten strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 3. Klachten moeten ter onzer kennis gebracht worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na de leveringsdatum.

 4. De klant erkent alle goederen in goede en verzorgde staat te hebben ontvangen en verbindt zich ertoe de goederen te allen tijde als goede huisvader te gebruiken en de verhuurde goederen in dezelfde staat terug te geven.

 5. Op de klant rust de verplichting om zich te verzekeren tegen diefstal, brand en schade aan derde.

 6. Bovendien mag de klant het aspect of de structuur van de geleverde stand niet wijzigen, zelfs niet gedeeltelijk, zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. De klant zal het verhuurde materiaal voldoende dienen te reinigen voor teruggave aan Picobello. Wanneer Picobello echter vaststelt dat dit niet/onvoldoende is gebeurd, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimum 15% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Picobello om de werkelijk geleden schade te vorderen indien die meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag.

 7. Ingeval van het verdwijnen, tenietgaan of gebrek aan restitutie op de afgesproken datum van het verhuurd materiaal, heeft dit tot gevolg dat alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ten laste van klant in rekening worden gebracht. Evenzo zullen gebroken goederen aan de klant in rekening worden gebracht. Picobello heeft het recht om in voormelde gevallen een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Picobello om de werkelijk geleden schade te vorderen indien die meer bedraagt dan 15% van het factuurbedrag.

 8. Wij beschikken over een termijn van 8 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder onze bevindingen inzake schade, minderwaarde, onvoldoende reiniging e.d. bekend te maken, en dit per aangetekend schrijven. Indien de huurder hierop na verloop van 3 dagen niet reageert, dan wordt dit als een aanvaarding van de bevindingen beschouwd. Bij protest daarentegen dient hij binnen de 3 dagen de bevindingen in onze magazijnen tegensprekelijk te komen vaststellen.

 9. Onze goederen en ander materiaal worden exclusief op risico van de klant vervoerd.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen en diensten.

De aansprakelijkheid van Picobello is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding die voor de opdracht werd toegekend en Picobello is enkel verantwoordelijk voor directe schade van een gebrek in het geleverde goed.

 1. Ten aanzien van klanten die geen consumenten zijn, is Picobello niet aansprakelijk ingeval van zware fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

 2. Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreeks lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons geleverde of verhuurde producten.

 3. Schade of ongelukken op de werf, veroorzaakt door onze arbeider of waarvoor we aansprakelijk zouden kunnen zijn, moet ons verplicht medegedeeld worden:

 • per aangetekende brief en binnen de 12 uur i.g.v. personenschade; per aangetekende brief binnen de 24 uur, materiële schade.

Artikel 5 – Exclusieve, artistieke en industriële eigendom

 1. Niettegenstaande de verkoop blijft het model ons eigen, vermits alle rechten in exclusiviteit voorbehouden worden.

Ontwerpen, proeven, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.

Deze, zonder onze voorafgaande schriftelijke en getekende toelating kopiëren, namaken, reproduceren, wijzigen of voorleggen aan derden, is, op straffe van schadevergoeding, verboden. Ze moeten ons “ad nutum” teruggezonden worden.

 1. Wanneer de klant ons modellen, grafismes of tekeningen toevertrouwt, staat hij zelf in voor het uitoefenen van zijn rechten inzake industriële of artistieke eigendom.

 2. Afgifte van een “goed om af te drukken” of opdracht tot drukken over te gaan getekend of gedateerd door de klant, bevrijdt ons van elke aansprakelijkheid voor eventuele vergissing of vergetelheid die zou worden vastgesteld na de uitvoering.

Het “goed om af te drukken” blijft onze eigendom en geldt als bewijs i.g.v. geschil.

Picobello BV

Abraham Hansstraat 9-11 8800 - ROESELARE Tel. : 051/24.70.60 Fax : 051/24.70.61

BTW-nr : BE-0446570182 - HR-nr : RPR Gent, afdeling Kortrijk KBC rek: BE74 4748 1734 8107 KREDBE BB